Przedsiębiorstwo BERRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt nr POPW.01.02.00-18-0053/20 pn. „Rozwój firmy BERRY Sp. z o.o. poprzez Internacjonalizację” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cel projektu: Wprowadzenie na nowy rynek zagraniczny produktów firmy BERRY Sp. z o.o. w postaci Naturalnych Drewnianych Podłóg z litego drewna.

Wartość projektu: 275 643.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 190 485.00 PLN